Kategorie Znaki bezpieczeństwa - kategorie
TDC – Znaki, piktogramy, oznaczenia ADR

Znaki ostrzegawcze ADR – zadbaj o ochronę przewozu towarów niebezpiecznych!

Przepisy ADR (Międzynarodowa Konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych – fr. L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) stanowią, że wszystkie kontenery, cysterny itp. zawierające materiały niebezpieczne powinny być wyposażone w odpowiednie etykiety ostrzegawcze ADR o kształcie rombu i wielkości co najmniej 10 x 10 cm.
Zobacz

Kategorie Znaki bezpieczeństwa - kategorie
TDC – Oznaczenia stref zagrożenia wybuchem

Oznakowanie stref zagrożenia wybuchem – oznacz przestrzeń w której może występować wybuchowa atmosfera

Strefa zagrożenia wybuchem to przestrzeń, w której może występować wybuchowa mieszanina substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną a górną granicą wybuchowości. Zobacz

Kategorie Znaki bezpieczeństwa - kategorie
TDC – Piktogramy – Piktogramy bezpieczeństwa

Piktogramy, znaki i oznakowania tematyczne – zadbaj o rzetelną informację wizualną!

Potrzebujesz czytelnie coś oznakować, przekazać ludziom informację lub oznaczyć drogę do innych działów Twojej firmy? Jeśli tak, odpowiedzią są tablice i piktogramy informacyjne.

Piktogramy przekazują konkretne informacje przez swoje podobieństwo do fizycznych obiektów. Mogą być wykorzystywane w najróżniejszych dziedzinach, począwszy od bezpieczeństwa pracy, aż po czas wolny, rozrywkę czy turystykę.

Zobacz

Kategorie Znaki bezpieczeństwa - kategorie
TDC – Znaki elektryczne ostrzegawcze

Znaki elektryczne ostrzegawcze – zminimalizuj niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Znaki ostrzegawcze urządzeń elektrycznych to piktogramy ostrzegawcze i oznaczenia elektryczne informujące o potencjalnych zagrożeniach występujących podczas pracy w obrębie użytkowania maszyn i urządzeń elektrycznych. Ostrzegają o niebezpiecznym dla zdrowia wysokim napięciu i o grożących porażeniem kablach, przewodach czy maszynach.

Zobacz

Kategorie Znaki bezpieczeństwa - kategorie
TDC – Znaki informacyjne BHP

Oznakowania informacyjne  BHP – poinformuj pracowników o tym, co i gdzie się znajduje

Wśród znaków bezpieczeństwa wykonywanych przez TDC są znaki ochrony i higieny pracy – BHP. Znaki bezpieczeństwa BHP produkowane przez TDC zgodne są z polską i międzynarodową normą ISO 7010. Zapewnia to ich uniwersalność również w krajach Unii Europejskiej. Zobacz