Oznakowanie zakazu palenia – spełnij wymagania ustawy!

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298, 1916, z 2016 r. poz. 960, 1331) zabrania się palenia wyrobów tytoniowych: na terenie zakładów opieki zdrowotnej, w pomieszczeniach zakładów pracy, w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych, na przystankach komunikacji publicznej, na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego, w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych, na terenach obiektów sportowych oraz placów zabaw. Zakaz palenia obejmuje również inne pomieszczenia użytku publicznego.

Obowiązkowa informacja o zakazie palenia

Zgodnie z ww. ustawą właściciel lub zarządzający obiektem bądź środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne (zwane „informacją o zakazie palenia”) informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu. Za brak informacji o zakazie palenia grozi kara w wysokości 2000 zł.

Zakaz palenia jako znak zakazu BHP i znak ochrony ppoż.

Zakaz palenia wyrobów tytoniowych można skutecznie przedstawić za pomocą znaków zakazu BHP. Mają one postać czerwonego przekreślonego koła z umieszczonym w środku czarnym piktogramem przedstawiającym papieros.

Zakaz palenia wyrobów tytoniowych doskonale obrazuje również fotoluminescencyjny znak ochrony przeciwpożarowej. Jego dodatkową funkcjonalnością jest doskonała widoczność po zaniku oświetlenia.

Zakaz palenia wyrobów tytoniowych można również pokazać dobrze za pomocą znaków bezpieczeństwa BHP (Bezpieczeństwa i Higieny Pracy)

Zakaz palenia – znak przeciwpożarowy

Zakaz palenia wyrobów tytoniowych doskonale obrazuje również fotoluminescencyjny znak ochrony przeciwpożarowej. Dodatkową funkcjonalnością jest doskonała widoczność znaku po zaniku oświetlenia.

Zakaz palenia papierosów elektronicznych

Najnowsze przepisy zrównują papieros elektroniczny (zwany potocznie e-papierosem) z tzw. papierosem tradycyjnym. Wszelkie zakazy i sankcje wynikające z palenia tytoniu w miejscach publicznych oraz obiektach i środkach komunikacji dotyczą teraz także e-papierosów. Obowiązuje również taki sam nakaz stosowania odpowiednich oznakowań mówiących o zakazie palenia papierosów elektronicznych w miejscach publicznych.

Tablice i piktogramy zakazu palenia e-papierosów produkcji TDC

Firma TDC produkuje cały szereg tablic, znaków i piktogramów mówiących o zakazie palenia papierosów elektronicznych. Nasze znaki zakazu palenia e-papierosów charakteryzują się nowoczesnym designem, są estetyczne, czytelne i korespondują z wymaganiami ww. ustawy.

Realistyczne znaki zakazu palenia

Wizualna prezentacja zakazu palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych jest możliwa także za pomocą znaków realistycznych. Znaki realistyczne to nowa linia znaków wyróżniająca się realistyczną grafiką. Takie znaki, poprzez wykorzystaną w nich ilustrację, przyciągają uwagę i lepiej przemawiają  do wyobraźni odbiorcy niż znaki tradycyjne.

Znaki tablice: Tu wolno palić!

Poza zakazami ustawa dopuszcza palenie wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych w wyznaczonych miejscach zwanych palarniami. TDC proponuje szereg znaków wskazujących te miejsca. Są to tablice i piktogramy „Tu wolno palić”a także znaki realistyczne oraz inne tablice i piktogramy pokazujące obszar gdzie dozwolone jest palenie wyrobów tytoniowych i e-papierosów.

Są to również znaki realistyczne pokazujące obszar gdzie dozwolone jest palenie wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych:

jak również inne tablice i piktogramy pokazujące obszar gdzie dozwolone jest palenie wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych:

Informacja o zakazie sprzedaży papierosów nieletnim  

W związku z ustawowym zakazem sprzedaży osobom poniżej 18 roku życia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych oraz pojemników zapasowych (tj. opakowań z płynem zawierającym nikotynę, które można wykorzystać do ponownego napełnienia papierosa elektronicznego), właściciel lub kierujący punktem sprzedaży detalicznej wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych oraz pojemników zapasowych jest zobowiązany do umieszczenia widocznej i czytelnej informacji o następującej treści: „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18”. TDC proponuje w tym zakresie tablice prezentujące niniejsze zagadnienie zarówno w sposób tradycyjny, jak i realistyczny.

Udostępnij: