Tablice elektryczne / tablice urządzeń elektrycznych można podzielić na:

 

Tablice urządzeń elektrycznych – nakazu podstawowe informacje

znaki urządzeń elektrycznych to piktogramy nakazu i oznaczenia elektryczne nakazu informujące o potencjalnych nakazach w obrębie użytkowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

Znaki bezpieczeństwa i tablice elektryczne TDC stosowane przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektrycznych są produkowane zgodnie z polską normą PN-88/E-08501. Znaki i tablice urządzeń elektrycznych TDC przeznaczone są do ostrzegania osób eksploatujących urządzenia elektryczne, jak również osób postronnych, przebywających lub znajdujących się w pobliżu urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci elektrycznych o grożącym niebezpieczeństwie porażenia prądem elektrycznym oraz do wyrażania nakazu, zakazu oraz informowania o zagrożeniu i stanie urządzeń elektrycznych. Oznakowanie bezpieczeństwa TDC dla urządzeń elektrycznych składa się z dwóch części – znaku graficznego i tablicy z treścią informującą o zagrożeniu związanym z prądem elektrycznym.

kup znaki nakazu elektryczne

znaki elektryczne zakazu i tablice zakazu urządzeń elektrycznych można podzielić na:

Tablice urządzeń elektrycznych nakazu – pionowe

Tablice urządzeń elektrycznych nakazu – poziome

Udostępnij: