Oznakowania bezpieczeństwa w szkołach i na ich terenie regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69).

  • Gdy mówimy o przepisach BHP, należy podkreślić, iż szkoła jest przestrzenią szczególną. Jest zarazem miejscem pracy, zarówno dla nauczycieli, jak i pozostałego personelu, jak również na jej terenie przebywają dzieci lub młodzież, za których przede wszystkim bezpieczeństwo odpowiedzialni są pedagodzy, oraz kadra zarządzająca placówką. Dlatego właśnie wyjątkowo ważna jest wiedza z zakresu przepisów BHP, w tym znajomość jakie występują znaki bezpieczeństwa w szkołach oraz zastosowania się jakie znaki, oraz jak i gdzie powinny być w szkole zastosowane
  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami osobą odpowiedzialną za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole, a także za prawidłowe oznakowanie dróg ewakuacyjnych i umieszczenie we właściwych miejscach pozostałych znaków bezpieczeństwa jest dyrektor. Na nim również spoczywa odpowiedzialność aby raz w roku dokonać kontroli warunków panujących na terenie placówki, sprawdzając, czy zapewniają one bezpieczeństwo uczniom oraz pracownikom szkoły.
  • Oznaczenia bezpieczeństwa występujące w szkołach, w tym również w szkolnych warsztatach, laboratoriach czy pracowniach, można podzielić na kilka kategorii – znaki ewakuacyjne, znaki zakazu, oznakowania nakazu, oznaczenia ostrzegawcze, znaki i tablice informacyjne oraz znaki ochrony przeciwpożarowej. Każda kategoria charakteryzuje się określonymi kształtami oraz kolorystyką.

Znaki bezpieczeństwa w szkołach przykłady:

Znaki zakazu

Kształt koła, sygnalizują zakaz wykonywania określonej czynności, np. zakaz palenia tytoniu, zakaz używania otwartego ognia, zakaz używania telefonów komórkowych.

Znaki ostrzegawcze

Kształt trójkąta i ostrzegają przed określonym niebezpieczeństwem, np. ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem potknięcia się, niebezpieczeństwo przed ostrymi elementami, ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnymi.

Znaki nakazu

Kształt koła lub prostokąta, informują o konieczności postępowania według widocznego znaku, np. nakaz stosowania ochrony słuchu, nakaz stosowania ochrony głowy, nakaz mycia rąk.

Znaki informacyjne

Mają kształt prostokąta lub kwadratu, informują o sprzęcie pierwszej pomocy lub wskazują drogi ewakuacyjne, np. pierwsza pomoc, telefon alarmowy,

Znaki ochrony przeciwpożarowej

Są to znaki kwadratowe, które w razie pożaru mogą znacząco usprawnić akcję gaśniczą, wskazując np. na rozmieszczenie niezbędnego sprzętu w budynku. Przykładami znaków ochrony przeciwpożarowej mogą być m.in. hydrant wewnętrzny, gaśnica, telefon alarmowania pożarowego. Znaki te powinny być fotoluminescencyjne

Znaki ewakuacyjne

Są to znaki kwadratowe, lub prostokątne. Są to znaki w kolorze zielonym z fotoluminescencyjną warstwą białą. Znaki te powinny być fotoluminescencyjne. Znaki ewakuacyjne wskazują w prosty i łatwy sposób drogę ewakuacji w szkole. Np.: Wyjścia ewakuacyjne, kierunek drogi ewakuacyjnej, miejsce zbiórki do ewakuacji.

Udostępnij: