Znaki BHP

Hydrantowe węże – nowy sprzęt przeciwpożarowy!

Węże hydrantowe – niezbędny element armatury pożarniczej

Węże pożarnicze należą do elementów wodnej armatury pożarniczej. Przeznaczone są do tłoczenia wody, roztworów wodnych lub środków pianotwórczych.

Węże pożarnicze wraz z gaśnicami i urządzeniami gaśniczymi są nieodzowne podczas akcji ratunkowych prowadzonych przez straż pożarną. Stosowane są przez jednostki pożarnicze i ratunkowe, ale znajdują również zastosowanie w przemyśle, rolnictwie, budownictwie, ogrodnictwie oraz inżynierii wodnej i lądowej. Zobacz

Znaki ewakuacyjne

Znaki ewakuacyjne i oznakowania odgrywają olbrzymią rolę biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dokładnie oznakowana droga ewakuacji, z użyciem znaków górnego oświetlenia, oraz – jak dowodzą liczne badania – dodatkowe uzupełnienie w postaci oznakowania typu SWGS  – na niskim poziomie (do 40 cm od poziomu podłogi), pomagają w znalezieniu właściwego kierunku ewakuacji zarówno w oświetleniu, jak i po jego zaniku. Oznakowania ewakuacyjne TDC cechuje: wysoka jakość wykonania, użycie najlepszych i powtarzalnych materiałów, bardzo wysokie parametry świecenia, pełna certyfikacja CNBOP. Zobacz

Nowe Znaki Ewakuacyjne PN-EN ISO 7010:2012 – Z nami jeszcze bezpieczniej

Szanowni Państwo,

Dylematem podmiotów stosujących oznakowania ewakuacyjne stało się zamienne stosowanie obu równolegle funkcjonujących norm. Wiele znaków ewakuacyjnych posiada stosowne odpowiedniki, jednakże znak bezpieczeństwa WYJŚCIE EWAKUACYJNE funkcjonujący w dotychczasowej formie naszym zdaniem lepiej oddawał funkcję swojego znaczenia a niżeli znaki ewakuacyjne z najnowszej normy PN-EN ISO 7010:2012. Zobacz

TDC – Oznakowanie ostrzegawcze promieniowania

Oznakowanie ostrzegawcze promieniowania – przestrzegaj przed niewidzialnym niebezpieczeństwem!

Bardzo często nie jesteśmy świadomi zagrożenia, jakie dla naszego zdrowia, a nawet życia niesie różnego typu promieniowanie. To niewidoczny wróg, który czyha na nas nie tylko w specjalistycznych fabrykach i laboratoriach, ale także w wielu codziennych sytuacjach. Wszędzie tam, gdzie występuje realne niebezpieczeństwo należy, zgodnie z przepisami  BHP, zamieścić tablice ostrzegawcze promieniowania lub inne oznaczenia ostrzegające przed promieniowaniem. Zobacz

TDC – Znaki, piktogramy, oznaczenia ADR

Znaki ostrzegawcze ADR – zadbaj o ochronę przewozu towarów niebezpiecznych!

Przepisy ADR (Międzynarodowa Konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych – fr. L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) stanowią, że wszystkie kontenery, cysterny itp. zawierające materiały niebezpieczne powinny być wyposażone w odpowiednie etykiety ostrzegawcze ADR o kształcie rombu i wielkości co najmniej 10 x 10 cm.
Zobacz