Oznakowanie chemiczne – chroń osoby i środowisko narażone na niebezpieczne substancje chemiczne!

Materiały niebezpieczne to substancje, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, fizyczne lub biologiczne mogą powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia bądź środowiska naturalnego.

Substancje chemiczne mogą być przyczyną rozmaitych problemów zdrowotnych, powstałych przez krótkotrwałe narażenie na kontakt z nimi, bądź przez długotrwałe gromadzenie się w organizmie. Rak, uszkodzenia mózgu, układu nerwowego czy wady rozwojowe to tylko niektóre następstwa styczności z toksycznymi substancjami.

Obowiązek oznakowania substancji chemicznych

Wszelkie substancje niebezpieczne i ich mieszaniny znajdujące się w obrocie wymagają właściwego oznakowania. Oznakowanie substancji chemicznych ma na celu ustrzec użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Obowiązek oznaczenia tego typu materiałów nakładają normy polskie (Dz. U. UE L 353/2 rok 2008) i europejskie.

Znaki ostrzegawcze substancji niebezpiecznych stosuje się na opakowaniach, za których umieszczenie odpowiedzialny jest dostawca – producent, importer bądź dystrybutor wprowadzający substancję do obrotu.

Systemy GHS i CPL

Na terenie Unii Europejskiej od 2009 r. obowiązują oznaczenia i piktogramy chemiczne  określone w Globalnie Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) opracowanym przez ONZ. Przyjęcie GHS przez Unię nastąpiło wraz z wydaniem rozporządzenia CLP (ang. Classification, Labelling and Packaging) w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych.

Klasy zagrożeń chemicznych

GHS ujednolica kryteria klasyfikacji chemikaliów ze względu na to, jakie stwarzają zagrożenie dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego. Wyróżniono klasy:

    • zagrożeń fizycznych – m.in. materiały wybuchowe, gazy łatwopalne, czy substancje korodujące metale
    • zagrożeń zdrowia – chemikalia cechujące się m.in. ostrą toksycznością, żrącym działaniem na skórę, uczulającym działaniem na drogi oddechowe 
  • zagrożeń środowiska – substancje stwarzające zagrożenie środowiska wodnego.

Znaki chemiczne i tablice CLP

Ostrzeżenie o obecności niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin jest przekazywane graficznie za pomocą tablic chemicznych CLP. Oznakowania CLP to układy graficzne zawierające znak i inne elementy graficzne, których zadaniem jest przekazanie konkretnych informacji o zagrożeniu. Mają one kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku i zawierają czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Wysokiej jakości oznaczenia chemiczne produkcji TDC

Oznakowanie substancji chemicznych CLP produkowane przez TDC stosowane dla opakowań substancji i mieszanin chemicznych odpowiadają piktogramom systemu GHS i CLP. Są wykonywane w formie pojedynczych znaków, a także jako oznakowanie z opisem zagrożenia, zbiorcze tablice lub etykiety zawierające kilka symboli i opisy zagrożeń.

Oznakowania substancji chemicznych produkcji TDC to głównie:

W zależności od potrzeb dostępne znaki ostrzegawcze substancji niebezpiecznych mogą być wykonane ze sztywnej płyty PCV lub też folii samoprzylepnej w kilku rozmiarach. Wysoka jakość wykonania znaku zapewnia jego trwałość i doskonałą widoczność.

Tablice – oznakowania substancji chemicznych CLP przykłady

Tablice – oznakowania substancji chemicznych z opisem

Tablice – wybrane przykłady użycia oznakowania substancji chemicznych

Tablice – oznakowania wyrobów i odpadów zawierających azbest

Tablice – oznakowania substancji stwarzających zagrożenie biologiczne


Oznakowania TDC niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin – są zgodne przede wszystkim z rozporządzeniem CLP. Znaki bezpieczeństwa TDC stosowane dla opakowań substancji i mieszanin chemicznych odpowiadają piktogramom systemu GHS. Znaki bezpieczeństwa – oznakowanie substancji chemicznych między innymi CLP oferowane przez TDC są wykonywane w formie pojedynczych znaków jak i również w formie znaku z opisem zagrożenia lub zbiorczych tablic i etykiet zawierających kilka symboli i opisów zagrożeń. Polecamy oznakowania bezpieczeństwa marki TOP-DESIGN CHWASZCZYNO SP.J.

Udostępnij: